Adatvédelmi Szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat a hooplaz.hu és társoldalai általános szabályzata.

ADATKEZELŐ

Czeglédy Péter E.V.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg 8900 Hegyalja utca 12

Képviselő neve: Czeglédy Péter

Adószám: 79093307-1-40

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11771492-05163009

E-mail: info@hooplaz.hu

Az oldalon elérhető webshop vonatkozásában:

Czeglédy Péter E.V.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Hegyalja utca 12

Képviselő neve: Czeglédy Péter

Adószám: 79093307-1-40

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11771492-05163009

Statisztikai számjel:  79093307 4791 231 20 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS ELVEI

A jelen szabályzatban használt "személyes adatok" kifejezés összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal olyan adatokra vonatkozik, amelyek a Felhasználó személyhez kapcsolódnak, továbbá amelyeket a Felhasználó önkéntesen adott meg a Szolgáltató részére, és amelyekre a Szolgáltatónak a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatásainak biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá a jelen szabályzatban megfogalmazott célok eléréséhez van szükség.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat eltérő rendelkezés hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdekérvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

ADATBIZTONSÁG

Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Ennek érdekében az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét, és gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

a jogosulatlan hozzáférés,

a megváltoztatás,

a továbbítás,

a nyilvánosságra hozatal,

a törlés vagy megsemmisítés,

a véletlen megsemmisülés és sérülés,

az alkalmazott technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Felhasználók által megadott összes információt személyre szólóan nem beazonosítható formában őrzi és az adatkezelést kizárólag a Felhasználó önkéntes, előzetes tájékoztatása és hozzájárulása alapján végzi.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, vagy felhasználásának megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,

a szolgáltatásnyújtásban résztvevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,

a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.

Adatkezelő és a tárhely-szolgáltató informatikai rendszere véd többek között

a számítástechnikai csalás,

a kémkedés,

a számítógépes vírusok,

a spam-ek,

a hacker támadások,

és egyéb támadások ellen.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás felügyelettel védett, dedikált szerveren tárolja.

KEZELT ADATOK KÖRE

A Szolgáltató honlapjának használata és szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött.

A Szolgáltató honlapjának igénybevételéhez a regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő adatokat:: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, felhasználónév, email cím, jelszó.

Az adatkezelő a jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

Továbbá a regisztráció során, vagy azt követően a felhasználó fakultatívan a következő személyes és egyéb adatokat adhatja meg: nem, súly, magasság, becenév, régió (ország irányítószám), telefonszám, profilkép.

A rendszer lehetőséget kérheti továbbá egészségügyi adatok rendszeres vagy alkalmankénti rögzítésére:

antropometriai adatok,

testtömeg és testösszetétel adatok,

egészségügyi adatok, mint például, de nem kizárólagosan:

vérnyomás értékek,

orvosi leletek,

egészségügyi, életmód, erőnlét és állóképességi tesztek, kérdőívek eredménye és kiértékelése.

Edzés adatok:

edzés időpontja,

helyszíne és kültéri sportok esetén az edzéshez kötődő gps adatok,

pulzus adatok,

elvégzett gyakorlatok,

megjegyzések,

értékelések,

fényképek,

edzéstervek.

Egyéb a Felhasználó által megadott, beimportált vagy mérőberendezésről, szenzorról beolvastatott, a programokhoz kötődő, illetve szakmai támogatás nyújtásához szükséges aktivitás és életmód adatok:

lépésszám,

alvási adatok,

táplálkozási adatok.

A fentieken túl a rendszerben rögzítésre kerülnek a felhasználó egyéb aktivitásai időbélyeggel ellátva:

Ismerősökhöz, csoportokhoz szakértői tevékenységhez kötődő aktivitások: ismerettségi kapcsolatok, chat üzenetek tartalma és chaten küldött csatolmányok, video konzultációk időpontja, tartama és résztvevő felek személye; a hírfolyamhoz kötődő közzétett közösségi aktivitások: posztok és hozzászólások, chat üzenetek, képek és videók, edzés összefoglalók, (típusa, megtett táv és útvonal, elégetett kalória, illetve az edzéshez csatolt publikus fotó), kihívások eredményei és ranglistái, tábor, workshop fényképek

A hírfolyamon közzétett tartalmak láthatósági beállításait bizonyos kötöttségek mellett a felhasználó maga állíthatja be.

A vásárlásokhoz pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolattartáshoz kötődő adatok és információk is tárolásra kerülnek minden esetben: vásárolt termékek, szállítási és számlázási címek, telefonszámok, email címek, külső tanácsadóktól igénybe vett szolgáltatások, pénzügyi tranzakciók adatai.

Szakmai partnerek esetében a profil oldalon megadott minden további publikus adat és feltöltött, a végzettséget igazoló dokumentumok is tárolásra kerül.

A honlap használata során a Szolgáltató rögzíti a bejelentkezett felhasználók böngészőjének és operációs rendszerének típusát, monitorának felbontását. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikai célra használja fel.

A Szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal. A Google Inc. "Adatvédelmi irányelvei" a https://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a https://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről, valamint a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatók.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott illetve a rendszer használata során keletkező adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és - a jogszabályokban meghatározott kivételekkel - az adatok felhasználó általi, vagy a felhasználó által igényelt törléséig tart. Ez alól kivételt képeznek a videókonzultáció során készített felvételek, melyek 90 nap után automatikusan törlésre kerülnek.

AZ ADATKEZELÉS HELYE, IRÁNYADÓ JOG

A személyes adatok kezelése a Szolgáltató székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó helyiségben történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Szolgáltató hozza meg.

A Szolgáltató magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.

HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ, ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A kezelt adatokat a Szolgáltató és az Adatfeldolgozó csak az érintett hozzájárulása, vagy törvényi rendelkezés alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személy(ek) számára. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás használata során maga vesz igénybe kívülálló az oldalon szakmai regisztrációval rendelkező harmadik személyt (pl. személyi edzőt) a továbbiakban 'Tanácsadó") - a szolgáltatás hatékonysága és céljának elérése érdekében - úgy a felhasználó hozzájárulását az általa kiválasztott Tanácsadó részére a szolgáltatás igénybe vételkor megadott és kezelt adatok megismeréséhez megadottnak kell tekinteni. A kiválasztott Tanácsadó semmilyen esetben nem szerez betekintést a felhasználó által privátként megjelölt fotókba, más felhasználókkal folytatott chat üzenetekbe és azok mellékleteibe, és nem szerkesztheti a felhasználó által bevitt, illetve a rendszer használata során mért és rögzített adatokat.

A kapcsolat bontásakor a Tanácsadó adatokhoz való hozzáférése automatikusan megszüntetésre kerül.

Bizonyos esetekben a felhasználónak nyújtott szolgáltatásokat vagy a szolgáltatások egy részét egy programcsomag keretében (továbbiakban "Program") intézményi megbízó (a továbbiakban "Szponzor") megbízásából és finanszírozásában biztosítja a Szolgáltató. Ilyen esetekben Szolgáltató a Szponzor részére összefoglaló statisztikai adatokat biztosít a felhasználókról, a rendszer és a szolgáltatások használatáról, azonban ezt minden esetben olyan formában és bontásban teszi ami semmi esetben nem enged következtetni az egyéni felhasználó tevékenységére, adataira egészségi állapotára.

A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozó:

Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland,

AZ ADATOK SZOLGÁLTATÓ ÁLTALI FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás nyújtása céljából használja fel. A szolgáltatás igénybevétele során az elsődleges adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik.

Egyes szolgáltatások esetében vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során a Szolgáltató a felhasználó adatait az általa ismert és jóvá hagyott módon használja fel.

A Szolgáltató jogosult az adatok felhasználására, különösen, ha a felhasználó jogellenes magatartást tanúsít.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet és rendszerüzeneteket küldjön.

REKLÁMOZÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS, HÍRLEVÉL

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján saját szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos, illetve vele szerződéses kapcsolatban álló partnereinek termékeivel kapcsolatos reklámokat helyezzen el. A Felhasználó a Szolgáltató által küldött hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A FELHASZNÁLÓ JOGAI, A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME

A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse vagy a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok javítását a Szolgáltatótól kérje. A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és továbbítás megtiltását kérni az info@hooplaz.hu e-mail címre küldött levél útján.

Jogában áll továbbá tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokól a Szolgáltató levelezési címére küldött küldött tértivevényes levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.

COOKIE-K

Az ún. "cookie"-k a Felhasználó merevlemezén tárolódó kis fájlok, amelyeket a Szolgáltató igénybe vesz annak érdekében, hogy összegyűjtsön és rögzítsen olyan információkat mint például a Felhasználó IP-címe, látogatásának időpontja, számítógépe, operációs rendszerének vagy böngésző programjának típusa.

Ezen információk tájékoztatást nyújtanak a Szolgáltató részére arról, hogy a felhasználók milyen böngészővel használják internetes oldalakat, a Szolgáltató mely oldalain haladnak át a látogatás alkalmával és segítséget nyújtanak weboldal fejlesztéséhez.

A legtöbb böngésző automatikusan rögzít cookie-kat, azonban a Felhasználó saját böngészőjének beállításában deaktiválhatja a cookie-k tárolását, vagy előzetes figyelmeztetést kérhet a cookie-k rögzítéséről. A cookie-k el nem fogadásakor előfordulhat, hogy egyes internetes oldalak nem működnek megfelelően. Ne feledje, ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie beállításokhoz.

Továbbá a cookie lehet elsődleges vagy harmadik fél cookie. Az elsődleges cookie az internetes oldal tulajdonosa javára kerül rögzítésre. Egyes esetekben bizonyos cookie-kat harmadik fél - általában, aki az internetes oldal tulajdonosának nyújt szolgáltatásokat - kezel számunkra, ez a mindenkori adatfeldolgozó partnerünk.

Fentiek alapján a honlap használatával hozzájárulását adja a cookie-k fentiek szerinti igénybevételéhez és rögzítéséhez.

AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az a felhasználó, aki a Szolgáltató által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst, azaz személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést észlel, azt köteles haladéktalanul a Szolgáltatónak bejelenteni, megadva az incidens tárgyát, valamint azt, hogy az incidens informatikai rendszert érint-e. A bejelentő köteles megadni minden további olyan információt is, amelyeket az incidens beazonosítása, megvizsgálása szempontjából lényegesek lehetnek.

Amennyiben az adatvédelmi incidens informatikai rendszert érintően következett be, akkor a Szolgáltató az illetékes rendszergazdát is tájékoztatja.

Bejelentést követően Szolgáltató a bejelentést megvizsgálja, az incidens észlelőjétől adatszolgáltatást kér, melynek tartalmaznia kell:

az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések

leírását.

Az adatszolgáltatás alapján

az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül - de legkésőbb 72 órával az incidens észlelését követően - bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH);

ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a potenciálisan érintetteket az adatvédelmi incidensről;

Szolgáltató megteszi az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges intézkedéseket.

Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató fenntartja a jogot jelen adatkezelési szabályzat a felhasználók előzetes értesítése melletti egyoldalú módosítására. Jelen szabályzat életbelépésének ideje: 2019. Február 15.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során - törvényt vettük alapul.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult nálunk tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, vagy az Infotv. 22. §-nak rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.

Ezen kívül kérheti a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf.834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: https://www.naih.hu) vizsgálatát.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. ("Info tv.");

az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

az Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation -GDPR, 2016/679/EU)